Huishoudelijk Reglement

     

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ​​ 

W.T.C. ​​ Het Gouden Wiel

 

 • Wanneer een persoon zich bij het bestuur schriftelijk als lid heeft aangemeld, en als zodanig door het bestuur is geaccepteerd, kan deze persoon als adspirant lid aan alle clubactiviteiten deelnemen.  ​​​​ 

 

 • Na schriftelijke aanmelding bij het Bestuur wordt men adspirant lid tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

 • Heeft de meerderheid van de ALV geen bezwaar, dan wordt het adspirant lid als een definitief lid aangenomen.

​​ 

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 en is verschuldigd nadat men als definitief lid is aangenomen.

 

 • De contributie voor nieuwe leden gaat in op de 1e​​ van de maand na aanname, en​​ bedraagt € 7,75/maand. Voor rustende leden, zonder kledingpakket bedraagt deze​​ 

€ 2,50/maand, en met kledingpakket € 4,10.​​ 

De contributie dient via een automatische kwartaalbetaling via de bank aan de Penningmeester te worden overgemaakt op bankrekening nr. NL 10 INGB 0004 5826 05

 

 • Bij achterstallige betaling van meer dan 6 maanden, zal door het Bestuur bij het betreffende lid geïnformeerd worden, eventueel tot een nadere regeling komen, of de ALV zal voorstellen tot royeren over te gaan.

 

 • Het bestuur kan,​​ met instemming van de leden, tijdelijk de contributie verhogen voor aanschaf van clubkleding.

 

 • Ieder aangenomen lid dient, indien voorradig, met een eigen bijdrage van 50% van de prijs (shirt km, shirt lm en koersbroek) clubkleding aan te schaffen,

 

 • Bij alle clubactiviteiten dienen altijd de meest recente clubshirts in combinatie met de meest recente kleur fietsbroek gedragen te worden.

 

 • Bij alle fietsactiviteiten is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.

 

 • Het Bestuur is ten opzichte van de leden niet aansprakelijk voor de kosten of andere verplichtingen welke voortvloeien, uit de clubactiviteiten.​​ 

 

 • Actieve leden kunnen op verzoek rustend lid worden.​​ 

 

 • ​​ De volgorde van aftreden van het bestuur wordt als volgt geregeld:​​ 

  • Overeenkomstig het gestelde​​ in de Statuten t.o.v. de benoemingsperiode zal de voorzitter als eerste aftreden, als tweede de secretaris en als laatste de penningmeester.​​ 

  • Indien er sprake zal zijn van meer dan 3 bestuursleden, zal de volgorde nader bepaald worden.

 

 • Leden, die voor een​​ bestuursfunctie in aanmerking willen komen, dienen zich bij een bestuursverkiezing voor aanvang van de ALV bij het Bestuur op te geven.

 • “Reglement Gastrenners”: Onder Gastrenners wordt verstaan renners die deel willen nemen aan wedstrijden van de Jack Koenen competitie en bij gelegenheid mee willen fietsen op de wielerbaan van de Warande. Te weten:

 • Kinderen van leden van WTC HGW.

 • Leden van Tandje Bij.

 • Renners die belangstelling hebben om lid te worden en een periode als proef willen deelnemen​​ of renners die de sfeer willen proeven bij HGW

 • Maximaal 5 (gast) renners per wedstrijd.

 • Renners dienen zich minimaal 1 dag van tevoren bij een van de bestuursleden aan te melden.

 • Waar dit reglement niet in voorziet wordt per gebeurtenis door het bestuur beslist.

 

 

 

25-06-2017.

-​​ 1​​ -