Huishoudelijk Reglement

     

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ​​ 

W.T.C. ​​ Het Gouden Wiel

 

 • Wanneer een persoon zich bij het bestuur schriftelijk als lid heeft aangemeld, en als zodanig door het bestuur is geaccepteerd, kan​​ deze persoon als adspirant lid aan alle clubactiviteiten deelnemen.  ​​​​ 

 

 • Na schriftelijke aanmelding bij het Bestuur wordt men adspirant lid tot de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

 • Heeft de meerderheid van de ALV geen bezwaar, dan wordt het​​ adspirant lid als een definitief lid aangenomen.

​​ 

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 en is verschuldigd nadat men als definitief lid is aangenomen.

 

 • De contributie voor nieuwe leden gaat in op de 1e​​ van de maand na aanname, en bedraagt € 7,75/maand. Voor​​ rustende leden, zonder kledingpakket bedraagt deze​​ 

€ 2,50/maand, en met kledingpakket € 4,10.​​ 

De contributie dient via een automatische kwartaalbetaling via de bank aan de Penningmeester te worden overgemaakt op bankrekening nr. NL 10 INGB 0004 5826 05

 

 • Bij achterstallige betaling van meer dan 6 maanden, zal door het Bestuur bij het betreffende lid geïnformeerd worden, eventueel tot een nadere regeling komen, of de ALV zal voorstellen tot royeren over te gaan.

 

 • Het bestuur kan, met instemming van de leden, tijdelijk de contributie verhogen voor aanschaf van clubkleding.

 

 • Ieder aangenomen lid dient, indien voorradig, met een eigen bijdrage van 50% van de prijs (shirt km, shirt lm en koersbroek) clubkleding aan te schaffen,

 

 • Bij alle clubactiviteiten dienen​​ altijd de meest recente clubshirts in combinatie met de meest recente kleur fietsbroek gedragen te worden.

 

 • Bij alle fietsactiviteiten is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.

 

 • Het Bestuur is ten opzichte van de leden niet aansprakelijk voor de kosten of andere verplichtingen welke voortvloeien, uit de clubactiviteiten.​​ 

 

 • Actieve leden kunnen op verzoek rustend lid worden.​​ 

 

 • ​​ De volgorde van aftreden van het bestuur wordt als volgt geregeld:​​ 

  • Overeenkomstig het gestelde in de Statuten t.o.v. de benoemingsperiode zal de voorzitter als eerste aftreden, als tweede de secretaris en als laatste de penningmeester.​​ 

  • Indien er sprake zal zijn van meer dan 3 bestuursleden, zal de volgorde nader bepaald worden.

 

 • Leden, die voor een bestuursfunctie in aanmerking willen komen, dienen zich bij een bestuursverkiezing voor aanvang van de ALV bij het Bestuur op te geven.

 • “Reglement Gastrenners”: Onder Gastrenners wordt verstaan renners die deel willen nemen aan wedstrijden van de Jack Koenen competitie en bij​​ gelegenheid mee willen fietsen op de wielerbaan van de Warande. Te weten:

 • Kinderen van leden van WTC HGW.

 • Leden van Tandje Bij.

 • Renners die belangstelling hebben om lid te worden en een periode als proef willen deelnemen​​ of renners die de sfeer willen proeven bij HGW

 • Maximaal 5 (gast) renners per wedstrijd.

 • Renners dienen zich minimaal 1 dag van tevoren bij een van de bestuursleden aan te melden.

 • Waar dit reglement niet in voorziet wordt per gebeurtenis door het bestuur beslist.

 

 

 

25-06-2017.

 

Bijlage A​​ bij Huishoudelijk Reglement wtc​​ Het​​ Gouden​​ Wiel:

PRIVACY BELEID van WTC HET GOUDEN WIEL

Privacy en veiligheid
Met je persoonlijke gegevens​​ gaan wij zeer vertrouwelijk om, geheel conform de​​ regels​​ van de Europese wet op de privacy, de AVG.
We vragen je alleen die persoonlijke gegevens welke werkelijk van belang zijn voor de doelstelling van onze vereniging.
​​ Dit zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en geboortedatum en op incidentele basis je kledingmaten.

Veilig bewaren en beschermen
Alle gegevens die wij over jou hebben verzameld slaan wij veilig op in met wachtwoorden beveiligde documenten.

Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we​​ 
jouw gegevens aan iemand anders,​​ dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze partij of persoon ze heeft gekregen. Hij/zij is verplicht hiervoor een geheimhoudings- of een verwerkersovereenkomst te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart zich hieraan te houden.
Het beheer van je persoonsgegevens is ondergebracht op een centrale plaats bij een speciaal aangestelde privacyfunctionaris. In ons geval is dat de secretaris
​​ van de club. Hij is verantwoordelijk voor aanvraag, opslag en uitgifte van persoonsgegevens. Het gebruik van persoonsgegevens door anderen binnen de vereniging kan uitsluitend na fiattering door​​ hem en het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst.
Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten
.

Wat doen we met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen.​​ 

Inschrijven als lid
Voor je inschrijving als lid van​​ WTC​​ HGW​​ hebben we je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen we de factuur voor de contributie sturen, de collectieve aansprakelijkheidsverzekering verzorgen, je voorzien van clubinformatie en je uitnodigen voor vergaderingen.

Soms hebben we nog aanvullende gegevens nodig zoals de maat van je sportkleding om de clubkleding te bestellen. Deze​​ gegevens verzamelen we alleen incidenteel op projectbasis op momenten dat bestellingen opportuun worden.
Mocht je je zelf uit laten schrijven als lid dan zullen je persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard blijven voor uitsluitend statistische gegevens. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken jouw gegevens te anonimiseren, waarbij wij je herkenbare persoonsgegevens zullen omzetten naar anonieme gegevens. Financiële gegevens zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.

Aansprakelijkheidsverzekering
Bij de inschrijving als lid van​​ WTC HGW​​ is standaard opgenomen dat wij voor jou als lid een​​ aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Hierdoor ben je tijdens het fietsen​​ in clubverband​​ tot een overeengekomen bedrag​​ aan​​ schade​​ bij derden​​ bij een ongeval​​ verzekerd. Deze collectieve​​ verzekering sluiten wij af en we gebruiken alleen je gegevens indien de verzekeringmaatschappij daarom vraagt.

Clubkleding
Voor de inventarisatie van te bestellen clubkleding word je benaderd door de kledingcommissie waarin gevraagd wordt om bij het invullen van de bestellijst ook je maat van de kleding op te geven. 
Deze informatie wordt verder anoniem gebruikt voor de bestelling bij de leverancier.

Na de uitlevering van de clubkleding worden de bestellijsten nog 2 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Het bewaren wordt gebruikt als naslagwerk bij eventuele vervolgbestellingen en/of advies naar het betreffende lid.

De medewerkers van de kledingcommissie hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend waarin zij verklaren vertrouwelijk met de gegevens om te gaan en de bestellijsten in beheer te geven bij de privacyfunctionaris. Daar zijn ze voor de genoemde doelstellingen op aanvraag weer te verkrijgen. 

Foto beleid.​​ Voor sommige artikelen, zowel op onze website als op​​ social media maken en gebruiken we foto's van onze leden.
Dat zijn meestal actiefoto’s of foto's in het kader van speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld​​ 
wedstrijden.
Alle​​ leden​​ hebben altijd​​ de gelegenheid om bezwaar te maken tegen het maken en/of gebruiken van foto's.
Mocht je bezwaar hebben tegen het maken en gebruiken van foto's waar jij op staat geef dat dan aan​​ 
bij onze​​ privacy medewerker:​​ de secretaris van WTC HGW.​​ We zullen geplaatste foto's daarna onmiddellijk verwijderen van deze media en zullen je aangegeven wensen of standpunten respecteren.

Wat doen we niet met je gegevens?​​ Wij gebruiken je gegevens nooit om deze zonder toestemming te delen met andere partijen en/of personen, anders dan voor de doelstelling van onze vereniging.

Kloppen je gegevens niet of zijn ze gewijzigd?
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken, laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met​​ 
de secretaris.

Heb je klachten of vragen?
Meld het aan het bestuur.​​ 

 

 

-​​ 1​​ -