VERSLAG

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING WTC HET GOUDEN WIEL d.d.​​ 12​​ mei​​ 2023

 

Locatie:​​ Café Oud Brabant​​ 

 

Aanwezig:​​ Wil van Dorst,​​ Dré​​ van den Heijkant,​​ Theo Joore,​​ Joop Laarhoven,​​ Wies de Schrijver,​​ Jos van Steenoven,​​ Ad Verkooijen, Jos de Wit

 

Afgemeld:​​ ​​ John Arts, Rhys Bickers,​​ Theo Braat,​​ Henk Broos, Henk Imbos, Ad Joore,​​ Jack van de Luitgaarden,​​ Michael van de Luitgaarden, Eddie Maanders,​​ Eric van den Noort, Hans van Oortmerssen, John Soeters, Jan Stultjens, Kees Vissers, Ad Wijgerde ​​ ​​​​ 

 

  • Opening

Joop opent om 20.15 uur de vergadering​​ en heet het selecte gezelschap aanwezige leden welkom. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over de geringe belangstelling van de leden voor deze vergadering. Naast het voltallige bestuur zijn slechts 5 leden aanwezig. 15 leden hebben zich afgemeld, waarvan enkelen dit pas vandaag hebben gedaan.​​ 

 

Verder staat Joop nog kort stil bij het overlijden van Jan de Geus, een van de eerste leden van de vereniging. De uitvaart heeft vorige week maandag plaatsgevonden. Verschillende leden van Het Gouden Wiel hebben acte de presence gegeven.

​​ ​​ 

  • Verslag A.L.V. d.d.​​ 2 december​​ ​​ 2022

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.​​ 

 

Naar aanleiding van het verslag:

Op vrijdag 31 maart jl. is een borrel voor de leden van de vereniging georganiseerd als vervolg op de actie van Eddie, vermeld in het verslag. Dit bleek een succes en is voor herhaling vatbaar. Joop spreekt zijn waardering uit voor de organisatie.​​ 

 

Verder is, mede naar aanleiding van de bespreking tijdens de vorige vergadering, het uitzetwerk bij de crossen zoveel mogelijk beperkt. Waar nodig wordt nog gewerkt met uitzetlint en waar het kan wordt met pijlen gewerkt. Dit lijkt een goede verbetering te zijn en zal volgend seizoen worden voortgezet.

 

  • Kascontrole en financiële stand van zaken

Theo deelt mede dat de kascontrole om praktische redenen is verplaatst naar eind 2023.​​ 

Wat betreft de huidige stand van zaken verstrekt hij een overzicht van de jaarlijks te verwachten inkomsten en uitgaven. De inkomsten worden geraamd op een bedrag van € 2.700,00. Dit is nog exclusief het te verwachten sponsorbedrag van de firma Trommelen. De uitgaven sluiten eveneens op € 2.700,00. In kas is momenteel een bedrag van € 2.473,45.

 

  • Mededelingen

Van de plaatselijke organisatie met betrekking tot de komst naar Oosterhout van de ZLM tour is bericht ontvangen omtrent de wieleractiviteiten op 11 juni a.s. De leden van Het Gouden Wiel worden uitgenodigd om deel te nemen aan het wielercriterium, waarbij gestreden wordt om het Oosterhouts kampioenschap. Het is een criterium over ca. 40 km. Inschrijfgeld bedraagt €7,50.​​ 

 

Joop zal overleggen met Eddie in verband met de opstelling van het zomerprogramma. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de toertocht Den Hout-Den hout.​​ Tevens wordt het eerste weekend van september vrijgehouden voor een fietsactiviteit in Limburg

 

Joop is als voorzitter van onze vereniging lid van de voorzittersvereniging in Oosterhout. Tijdens de bijeenkomst van deze vereniging is van de kant van de gemeente Oosterhout vermeld, dat de gemeente een verzekering heeft afgesloten voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Oosterhoutse verenigingen.​​ Hiervoor hoeven vooraf geen vrijwilligers te worden aangemeld.

 

  • Veiligheid

Tijdens de vorige vergadering heeft Henk Broos nog eens aandacht gevraagd voor de veiligheid tijdens fietsen in groepsverband. Omdat Henk niet aanwezig is wordt hierbij slechts kort stilgestaan. Door Henk is al aangegeven dat de leden over dit onderwerp al het nodige terug kunnen vinden op de website “Veilig Fietsen”. Volgende keer komt het onderwerp terug op de agenda.

 

  • Uitslag Jack Koenen competitie 2022-2023

Joop verontschuldigt zich voor de afwezigheid van bloemen, cadeaubonnen​​ en de wisselbeker in verband met de einduitslag van de competitie. Nu overigens de eerste 3 leden in de uitslag niet aanwezig zijn komt dit niet eens zo slecht uit. Volgende vergadering komt dit weer op de agenda.

Vermeld wordt wel dat 12 leden in de einduitslag voorkomen. De eerste drie zijn respectievelijk Rhys Bickers, Henk Broos en Ad Wijgerde.

 ​​​​ ​​ 

  • Rondvraag

Gelet op de geringe opkomst vandaag en het feit dat steeds meer leden in het voorjaar door vakantie afwezig zijn stelt Theo voor om in het vervolg maar eenmaal per jaar te vergaderen in een van de laatste maanden van het jaar. Dit lijkt een goed voorstel, waarover tijdens de volgende vergadering kan worden besloten.​​ 

​​  ​​​​ 

  • Sluiting

Om​​ 9.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.​​ Na afloop is er nog een rondje van de club.