VERSLAG

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING wtc​​ HET GOUDEN WIEL d.d. 23​​ mei 2019​​ 

 

Aanwezig: 21 leden

Afgemeld: Wil van Dorst, John Koreman, Michael van den​​ Luitgaarden, Jan Meulman, Jos van Steenoven, Frits van Wijk, Kees Vissers  ​​​​ 

 

  • Opening

Eddie opent de vergadering om 20.35 uur.​​ 

 

  • Mededelingen

Eddie vermeldt dat we vandaag zelf voor de koffie moeten zorgen.

 

De gemeente Oosterhout geeft in augustus een verenigingskrant uit waarin verenigingen zich nader kunnen presenteren. Het bestuur heeft besloten om hier ook onze vereniging in te​​ laten opnemen. Kees Vissers zal tekst en foto verzorgen.

 

  • Notulen ALV d.d. 15 oktober 2018

De notulen van de vergadering van 15 oktober 2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

  • Zomerprogramma 2019

Het zomerprogramma 2019 wordt besproken. De toertochten waarbij geen afstand is vermeld zullen ca. 60 km lang zijn.​​ 

Voor de toertocht​​ op 26 mei zal Wil Pieterse de route bepalen. Voor de​​ overige​​ toertochten waarvoor nog geen​​ voorrijder is aangegeven zal​​ bij de start de route worden bepaald.

Bij de lange toertocht Willemstad op 30 juni wordt op kosten van de vereniging onderweg koffie met gebak geserveerd.​​ Bij overige lange toertochten is dit op eigen kosten.

Bij de clubuitstap Limburg zullen deze keer geen externe deelnemers aanwezig ​​ zijn. Verwacht wordt dat er 10 tot 13 leden meegaan.

Het zomerprogramma vastgesteld.

 

 

  • Staat van het wegdek in de Willemspolder

Tijdens de vorige vergadering is afgesproken dat Henk Broos, Jan Meulman en Kees Vissers de stand van zaken van het wegdek in de Willemspolder opnieuw zouden opnemen. De resultaten zijn verwerkt in een verslag. Wies geeft aan dat het bestuur vervolgens een brief heeft verzonden aan de gemeente met het verslag als bijlage. In de brief is, mede namens De Jonge Renner, gesteld dat het wegdek inmiddels zo slecht is dat het gevaarlijk is om hier te fietsen. Aan de gemeente is dringend verzocht om op korte termijn groot onderhoud (geen lapwerk) uit te voeren.​​ 

In reactie daarop geeft de gemeente aan dat groot onderhoud voorlopig niet in de planning zit en dat de scheuren in de langsrichting van de Kraanschotsedijk inmiddels afdoende zijn gerepareerd, zodat het daar​​ volgens de gemeente​​ weer veilig is. Verder wordt gesteld dat in juni overig klein onderhoud zal worden uitgevoerd. Tenslotte stelt de gemeente dat de Borstlappenweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Geertruidenberg.

Hierna is onlangs door het bestuur een vergelijkbare brief gestuurd aan de gemeente Geertruidenberg.​​ 

 

Duidelijk is dat van de gemeente Oosterhout op korte termijn geen grootschalige aanpak moet worden verwacht. De vraag aan de leden is dan of zij de huidige situatie voldoende veilig vinden om op dit rondje te blijven fietsen. Onder andere vanwege het ontbreken van een veiliger alternatief wordt besloten om wel in de Willemspolder te blijven fietsen. Besloten wordt bovendien om bij de verzakking aan de rechterzijde van de Borstlappenweg een duidelijke markering aan te brengen. Dré zal met wegenverf hiervoor zorgen.

 

Tenslotte bekijkt Henk Broos of door veelvuldige meldingen aan de gemeente nog meer druk kan worden uitgeoefend.

 

  • Uitgevoerde kascontrole

Door Jos de Wit en Jacques van de Luitgaarden is recent een kascontrole uitgevoerd. Daarbij hebben zij de financiële administratie, gevoerd door de penningmeester, volledig in orde bevonden.

 

Voor volgend jaar zal de kascontrole commissie bestaan uit Jacques van de Luigaarden en Henk Broos.

 

Theo verstrekt ter plekke een financieel overzicht aan de leden. Hij vermeldt dat, zeker gezien het geringer wordende ledental, enige voorzichtigheid is geboden.​​ 

 

  • Terugblik​​ Jack Koenen winter trim competitie

Geconstateerd wordt dat deze competitie van wezenlijk belang is voor de binding van de leden met de vereniging. Afgelopen winter is geëxperimenteerd​​ met meer crosswedstrijden en dat heeft goed uitgepakt. Gemiddeld waren steeds 15 leden aan de start. Ook de voorbereiding en de jurering zijn perfect verlopen. Alleen over de jurering bij wegwedstrijden moeten nadere afspraken worden gemaakt.

Eddie spreekt namens de leden zijn dank uit aan de wedstrijdcommissie, de bouwers en de jury.

Afgesproken wordt dat Joop in het vervolg zorgt dat er altijd bloemen zijn voor de winnaar.

 

De commissie beraadt zich op het programma voor volgend seizoen. Mogelijk moeten de lange tijdritten anders worden geprogrammeerd om meer belangstelling te krijgen.

 

Daarnaast wordt gevraagd om meer duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van met name wegonderdelen bij slecht weer. Eventueel zaterdagavond al een waarschuwing en zondagochtend om 8.00 uur definitief bericht per email?

 

Vervolgens reikt Eddie de kadobonnen​​ uit​​ aan de leden die een volledig klassement hebben volgemaakt​​ en ontvangen de winnaars, Henk Broos bij categorie A en Theo Joore bij categorie B, de bloemen.

 

Erelid Jack Koenen, tevens naamgever van de competitie,​​ spreekt​​ lovende woorden aan het adres van Joop Laarhoven als voorzitter en stimulator van de commissie en aan John Soeters als hoofd van jury.

 

Henk Broos​​ tenslotte vermeldt dat er eigenlijk maar één winnaar is van de competitie en dat is Wil Pieterse. Hij heeft kort na een moeilijke periode toch vaak aan de onderdelen deelgenomen en is conditioneel ook steeds sterker geworden. Zijn doorzettingsvermogen verdient alle lof en daarom overhandigt Henk zijn bloemen aan Wil.​​  ​​​​ 

 

  • Jubileum Het Gouden Wiel 50 jaar

Tijdens de vorige vergadering is aan de leden gevraagd om suggesties voor de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Het bestuur heeft geen suggesties ontvangen.​​ 

Het bestuur stelt voor om voorlopig uit te gaan van het houden van een informele borrel met de dames op een zondagmiddag, mogelijk voorafgegaan door een korte fietstocht. Daarbij denkt het bestuur aan de mogelijkheid van het vervaardigen van een speciaal jubilieumshirt voor de actieve leden. Dit laatste zou dan ook meteen de zichtbaarheid van de kleding kunnen vergroten.

Na instemming van de aanwezige leden zullen beide voorstellen nader worden uitgewerkt.

 

 

  • Rondvraag

Ad Wijgerde vraagt aan de wedstrijdcommissie om de tijdrit van 1 ronde op de baan mogelijk te vervangen door bijvoorbeeld een cross-tijdrit voorafgaand aan een korte cross. Een en ander te bespreken in de commissie.

 

  • Sluiting

Eddie sluit de vergadering om 22.10 uur.