Contributie

Zoals bij de meeste verenigingen dient ook bij WTC Het Gouden Wiel een kleine maandelijkse bijdrage. Van deze kleine bijdrage komt een deel ten goede van nieuwe kleding en worden allerlei activiteiten georganiseerd. Te denken hierbij valt aan een feestavond, clubuitstap, bloemen tijdens wedstrijdjes enz.

De contributie voor nieuwe leden gaat in op de 1e van de maand na aanname, en bedraagt € 7,75 per maand. Voor rustende leden, zonder kledingpakket bedraagt deze € 2,50 per maand. Voor rustende leden met kledingpakket bedraagt de contributie € 4,10.

Deze contributie dient middels een automatische kwartaalbetaling via de bank aan de Penningmeester te worden overgemaakt op rekening nummer NL10 INGB 000 458 2605 t.n.v TC het Gouden Wiel

Bij achterstallige betaling van meer dan 6 maanden, zal door het bestuur bij het betreffende lid geïnformeerd worden om eventueel tot een nadere regeling te komen, of de Algemene Leden Vergadering voorstellen tot royeren over te gaan.